Privacystatement

Contactgegevens

ROHave Administratie en Educatie
Spoorhaven 17
2771 TM Boskoop
06-20114559
E-mail: info@rohave.nl

 

Verantwoordelijkheid
ROHave Administratie & Educatie (hierna: ROHave) verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van klanten die gebruik willen maken van haar dienstverlening. De inhoud van de opdracht bepaalt de verwerkingsverantwoordelijkheid die ROHave heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de inhoud van de opdracht bepaalt of ROHave beslist welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en op welke manier. Mede hierom wordt, wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van ROHave, te allen tijde een persoonlijke ‘verwerkingsovereenkomst’ afgesloten.

 

Persoonsgegevens
ROHave verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Dit houdt in dat de persoonsgegevens informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doordat ROHave persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van klanten, verwerken wij persoonsgegevens die wij van uzelf hebben ontvangen via website, e-mail of telefonisch. Daarnaast verwerkt ROHave persoonsgegevens verkregen via derden (b.v. uw werkgever). De aard van het contact en de inhoud van het contact (of eventuele opdracht) bepalen welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en op welke manier.

 

Doel verwerking persoonsgegevens
ROHave verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om diensten te verlenen die aansluiten bij het door de klant vastgestelde doel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien wij hier wettelijk toe zijn verplicht. ROHave gebruikt uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden.

Wanneer ROHave uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan bovengenoemd wordt daar expliciet toestemming voor gevraagd.

 

Manier van verwerken
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op de manier die wij met de klant hebben afgesproken in de opdracht tot dienstverlening. De duur van de verwerking is niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht of eventuele wettelijke vereisten. ROHave draagt zorg voor het voldoen aan de op ROHave van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensverwerking.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van diensten van derden (subverwerkers), bijvoorbeeld als deze derden beschikken over specialistische kennis of middelen die wij niet in huis hebben. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens (en deze eventueel zelf vastleggen of verwerken), zullen wij met die derden schriftelijk overeenkomen dat zij alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de AVG kunnen en zullen naleven.

Beveiliging
ROHave neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens of middels het contactformulier op onze webiste.

Datalekken
Indien sprake is van een datalek, waarbij u het risico loopt dat inbreuk is gedaan op uw persoonsgegevens, houden wij u daarvan op de hoogte binnen 48 uur nadat het datalek is ontdekt of wij daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers. Daarnaast waarborgen wij dat zo spoedig mogelijk corrigerende maatregelen worden genomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ROHave maakt geen gebruik van Cookies of andere vergelijkbare technieken.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u ROHave verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. ROHave behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

ROHave is verplicht gehoor te geven aan bovenstaande rechten, tenzij een verzoek ongegrond, buitensporig of in strijd met andere wetgeving is.

U kunt schriftelijke verzoeken beleid sturen naar: info@rohave.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.

ROHave wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons